عسل گشنیز

داستان آراماس

فعالیت خود را از سال 1390 با تولید، بسته بندی و عرضه محصولات متنوع در بازارهای داخلی و خارجی آغاز نمود. فعالیت های این شرکت از سال 1391 و با اخذ مجوزهای لازم و حضور در نمایشگاه های بین المللی داخلی و خارجی رسمیت یافت.

شرکت عسل طبیعی آراماس در سال 1392 در جشنواره بین المللی ﻏﺬاي خوب، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮔﯿﺎﻫـﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿﮏ اﯾﺮان و در سال 1393 در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﺸﻨــﻮاره ﮔﯿﺎﻫـﺎن داروﯾﯽ ﻧﻬﺎد رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري و… شرکت کرده است.

آراماس اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺴﻞ داروﯾﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤـﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎي ﻋﺴﻞ درﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ می ﺘﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻤﺎي ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮمی گردﯾﻢ و… را نام برد.

عسل طبیعی از خوراکی‌های ارگانیک است که علاوه بر طعم و عطری مطبوع، خاصیت دارویی و درمانی دارد. شرکت عسل طبیعی آراماس تمام تلاش خود را کرده تا محصولی را در اختیار مردم قرار دهد که از هر نظر خالص و طبیعی باشد. به این صورت محصول نهایی که به مشتری تحویل داده می ‌شود عسلی با رنگ و طعم ویژه و با خاصیت بی ‌نظیر است. این فراورده برای اختلالات و بیماری‌ های زیادی کاربرد دارد و به راحتی و با کمترین هزینه در دسترس عموم قرار می‌ گیرد.

خواص عسل برای کلیه

درباره ما بیشتر بدانید